Search for family Aspleniaceae returned 134 results.

Refine results

Section

Image available

Taxonomic status

Conservation status in Australia

Conservation status in QLD

Conservation status in VIC

Conservation status in TAS

Conservation status in SA

Conservation status in WA

 1. species: Asplenium australasicum (J.Sm.) Hook. – Dock

  Dock, Bird's Nest Fern

  Kingdom: Plantae

 2. genus: Pleurosorus Fée – Blanket Ferns

  Kingdom: Plantae

 3. genus: Asplenium L. – Spleenworts

  Petako Rauriki, Petako-Pāraharaha, Spleenworts, Spleenwort

  Kingdom: Plantae

 4. species: Asplenium unilaterale Lam.

  Kingdom: Plantae

 5. species: Asplenium flabellifolium Cav. – Butterfly Fern

  Butterfly Fern, Necklace Fern, Walking Fern, Fan-Leaved Spleenwort, Fan-Leaved Fern

  Kingdom: Plantae

 6. species: Asplenium pteridoides Baker

  Kingdom: Plantae

 7. species: Asplenium obtusatum G.Forst. – Shore Spleenwort

  Pānako, Paranako, Parenako, Paretao, Shore Spleenwort, Short Spleenwort, Parako

  Kingdom: Plantae

 8. species: Asplenium attenuatum R.Br. – Simple Spleenwort

  Kingdom: Plantae

 9. species: Asplenium wildii F.M.Bailey

  Kingdom: Plantae

 10. species: Pleurosorus rutifolius (R.Br.) Fée – Blanket Fern

  Kingdom: Plantae