Search for INDIGOFERA+AUSTRALIS returned 14 results.

 1. species: Indigofera australis Willd. – Australian Indigo

  Australian Indigo, Austral Indigo, Native Indigo, New Holland Indigo

  Kingdom: Plantae

 2. subspecies: Indigofera australis subsp. hesperia Peter G.Wilson & Rowe

  Kingdom: Plantae

 3. subspecies: Indigofera australis Willd. subsp. australis – Austral Indigo

  Kingdom: Plantae

 4. species: Indigofera australis Vent. (accepted name: Indigofera australis)

 5. Record a sighting
 6. Heteroptypic Synonym
 7. species: Indigofera australis Willd. (misapplied to Indigofera australis subsp. hesperia Peter G.Wilson & Rowe)

 8. Record a sighting
 9. Misapplied
 10. species: Indigofera australis Willd. (misapplied to Indigofera australis subsp. hesperia Peter G.Wilson & Rowe)

 11. Record a sighting
 12. Misapplied
 13. variety: Indigofera australis var. angulata Benth. (pro-parte accepted name: Indigofera australis subsp. australis)

 14. Record a sighting
 15. Pro-parte Synonym
 16. variety: Indigofera australis var. angulata Benth. (pro-parte accepted name: Indigofera australis subsp. hesperia Peter G.Wilson & Rowe)

 17. Record a sighting
 18. Pro-parte Synonym
 19. variety: Indigofera australis Willd. var. australis (accepted name: Indigofera australis subsp. australis)

 20. Record a sighting
 21. Homotypic Synonym
 22. variety: Indigofera australis var. gracilis DC. (accepted name: Indigofera australis subsp. australis)

 23. Record a sighting
 24. Heteroptypic Synonym